Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die Cultuurbron zelf levert. Voor zover Cultuurbron zorg draagt voor diensten van derden zijn de leveringsvoorwaarden van deze derden van toepassing.

 

2. Prijsopgave

a. Een voorstel en prijsopgave zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

b. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.  

c. Cultuurbron brengt kosten die zij maakt voor een verantwoorde uitvoering van de opdracht, zoals kosten voor reizen, een redelijk deel van (onevenredige) reistijd en onevenredige materiaalkosten, in rekening tenzij anders is overeengekomen.

d. Cultuurbron brengt tot 10% meerwerk niet in rekening, tenzij anders overeengekomen.

e. Als opdrachten langer duren dan een jaar en de tarieven van Cultuurbron ondertussen gewijzigd worden, is Cultuurbron gerechtigd het tarief aan te passen, tenzij anders overeengekomen.

 

3. Opdrachtbevestiging

Een opdracht wordt bevestigd en aanvaard door ofwel ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, ofwel diens mondeling akkoord om met de opdracht te beginnen.

 

4. Resultaten van de opdracht

a. Cultuurbron zal zich maximaal inspannen om de opdracht, volgens eisen van goed vakmanschap, tot het gewenste resultaat uit te voeren.

b. Cultuurbron garandeert noch de wervingsdoelstelling van de opdrachtgever noch eventuele haalbare doelstellingen die zij adviseert na eventueel haalbaarheids- of ander marktonderzoek, aangezien die resultaten altijd afhankelijk zijn van de inzet van derden en andere door Cultuurbron niet beïnvloedbare omstandigheden.

 

5. Vertrouwelijkheid

Informatie die Cultuurbron uitwisselt met de opdrachtgever in het kader van advisering, implementatie, training of coaching door Cultuurbron wordt strikt vertrouwelijk behandeld, uitsluitend gebruikt ten dienste van advies-, implementatie of trainingsdoelen en nooit aan derden verstrekt dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, c.q. deelnemer aan de training.

 

6. Uitvoering en verantwoording

a. Cultuurbron brengt maandelijks het daadwerkelijk geleverde werk in rekening tenzij anders overeengekomen. Cultuurbron bewaakt dat geleverde werkzaamheden binnen het afgesproken budgettaire kader passen.

b. Cultuurbron houdt een globale registratie bij van uitgevoerde werkzaamheden en houdt deze beschikbaar voor inzage.

c. Er is geen sprake van een onderlinge gezagsverhouding tussen opdrachtgever en –nemer.

 

7. Uitvoeringstermijn

Uitvoeringstermijnen en doorlooptijden van opdrachten zijn streeftermijnen tenzij anders overeengekomen.

 

8. Opzegtermijn/annuleringsvoorwaarden

Aan de opdracht is geen opzegtermijn verbonden tenzij anders overeengekomen. Bij opzegging / annulering blijft de betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

9. Wijziging van de overeenkomst

Als tijdens de uitvoering blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg en tijdig de overeenkomst hierop aanpassen.

a. Als de wijziging financiële of kwalitatieve gevolgen heeft zal Cultuurbron de opdrachtgever hierover tijdig informeren. Als een vast honorarium is afgesproken en de wijziging tot meerkosten leidt of kan leiden zal Cultuurbron dit tijdig aangeven.

b. Cultuurbron zal afgesproken honoraria niet overschrijden dan na expliciete mondelinge of schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vooraf.

 

10. Klachtenprocedure

Klachten worden vertrouwelijk in onderling overleg afgehandeld, indien mogelijk binnen 4 weken en indien nodig met behulp van een samen aan te wijzen onafhankelijke 3e partij, zoals een mediator, in principe op basis van een schriftelijk dossier dat ter beschikking staat van beide partijen. Kosten voor de mediator worden gedeeld door ondergetekenden.

 

11. Aansprakelijkheid

Indien Cultuurbron aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Cultuurbron is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cultuurbron is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Cultuurbron aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cultuurbron beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Cultuurbron is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Cultuurbron is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cultuurbron.

 

12. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op door Cultuurbron geleverde producten, waaronder ontwerpen, reproductiematerialen, teksten en beschrijvingen en andere publiciteitsmaterialen komen toe aan Cultuurbron tenzij anders is overeengekomen.

 

13. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Kosten voor invordering van betalingsverplichtingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

14. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.